สังคมศึกษา 3 ม5/4


ผู้สอน
นาง ศศิมาภรณ์ อรุณ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 16 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา 3 ม5/4

รหัสวิชา
59935

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ส32101

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และนำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางธรณีภาค บรรยากาศภาค อุทกภาคและชีวภาคของพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งทำให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา ความแตกต่างและความสอดคล้องระหว่างหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักการวิทยาศาสตร์ การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนากับการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ฝึกฝน พัฒนา พึ่งพาตนเองเพื่อเป้าหมายในการมุ่งสู่อิสรภาพ นำวิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษา วิเคราะห์ประวัติของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง และนำมาใช้เป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิต วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 วิเคราะห์คุณค่า เห็นคุณค่าพุทธศาสนสุภาษิต และการสังคายนาพระไตรปิฎก ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวและสังคม โดยใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การเทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการสืบค้น วิเคราะห์ สรุปข้อมูล รวมทั้งทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะภูมิศาสตร์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีส่วนร่วมในการจัดการ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)