สังคมศึกษา 3 ม5/4


ผู้สอน
นาง ศศิมาภรณ์ อรุณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา 3 ม5/4

Class ID
59935

หมายเลขประจำวิชา
ส32101

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และนำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางธรณีภาค บรรยากาศภาค อุทกภาคและชีวภาคของพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งทำให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา ความแตกต่างและความสอดคล้องระหว่างหลักการของพระพุทธศาสนากับหลักการวิทยาศาสตร์ การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนากับการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ฝึกฝน พัฒนา พึ่งพาตนเองเพื่อเป้าหมายในการมุ่งสู่อิสรภาพ นำวิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษา วิเคราะห์ประวัติของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชนตัวอย่าง และนำมาใช้เป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิต วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 วิเคราะห์คุณค่า เห็นคุณค่าพุทธศาสนสุภาษิต และการสังคายนาพระไตรปิฎก ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวและสังคม โดยใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การเทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการสืบค้น วิเคราะห์ สรุปข้อมูล รวมทั้งทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะภูมิศาสตร์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีส่วนร่วมในการจัดการ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)