ชั้นประถมศึกษาปีที่2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2