homeการโปรแกรมเบื้องต้น (เพิ่มเติม ม . 1)
person
การโปรแกรมเบื้องต้น (เพิ่มเติม ม . 1)

ผู้สอน
ครู จุรีย์พร ชูชนะกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การโปรแกรมเบื้องต้น (เพิ่มเติม ม . 1)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5997

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียน เลือกเพิ่มเติม ชั้น ม. 1/1, 1/3, 1/5, และ 1/7


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)