การโปรแกรมเบื้องต้น (เพิ่มเติม ม . 1)

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน เลือกเพิ่มเติม ชั้น ม. 1/1, 1/3, 1/5, และ 1/7