การผลิตสื่อวีดีทัศน์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาผลิตสื่อวีดีทัศน์