การผลิตสื่อวีดีทัศน์

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาผลิตสื่อวีดีทัศน์