Reading English Newspaper

โสภณ เปียสนิท

มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ลักษณะรายวิชา

 

1. รหัสและชื่อวิชา             05-820-318 การอ่านหนังสือพิมพ์อังกฤษ (Reading in English Newspapers)

2.  สภาพรายวิชา               วิชาชีพเลือก

3. ระดับรายวิชา                ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ ....

4. พื้นฐาน                         05-820-102 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2

5. เวลาศึกษา                   45 คาบเรียนตลอด 17 สัปดาห์ ทฤษฏี 45 คาบ ปฏิบัติ  0  คาบต่อสัปดาห์ และ

                                         นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

6. จำนวนหน่วยกิต             3 หน่วยกิต

7. จุดมุ่งหมายรายวิชา        1.

                                                ……..

8. คำอธิบายรายวิชา         ศึกษาศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์อังกฤษ โดยฝึกการ

                                          อ่าน และตีความบทความ ข่าว สารคดี และบทวิเคราะห์ต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน

 

2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา      ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง

                                        2.1 มีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

                                        2.2 คะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนรวม

 

3. เกณฑ์ค่าระดับคะแนน  1. พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2 ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับ

ค่าระดับคะแนน F

 

2. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้

คะแนนร้อยละ  80         ขึ้นไป ได้  A

คะแนนร้อยละ  75-79     ………... B+     

คะแนนร้อยละ  70-74     ………... B

คะแนนร้อยละ  65-69     ………... C+

                คะแนนร้อยละ  60-64     ………... C

คะแนนร้อยละ  55-59     ………... D+

คะแนนร้อยละ  50-54     ………... D

คะแนนร้อยละ   0 -49     ………...  F

 

 

การประเมิน

กลางภาค 30 

ปลายภาค 30

ภาคผลงานเชิงปฏิบัติ 40

  • จิตพิสัย 10
  • งานมอบหมาย 10
  • สอบย่อย 10
  • สอบย่อย 10