ครูปู

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก  มีบุคลากรทั้งหมด  16  คน