ภาษาจีนสื่อสาร 1 ม.1/12


ผู้สอน
จิราพร ทวนไกรพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาจีนสื่อสาร 1 ม.1/12

Class ID
60044

Class Code
จ20201

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

เข้าใจคำสั่งคำขอร้อง ภาษาท่าทางและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และหลักการใช้สัทอักษร(พินอิน) ได้ถูกต้อง สามารถการอ่านออกเสียงสัทอักษร(พินอิน) กลุ่มคำ และประโยคสั้น ๆ ได้ถูกต้องชัดเจน ตามหลักการ ออกเสียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อนวัตกรรม ในการสื่อสารเพื่อแสดงความต้องการ ของตนและสิ่งต่างๆ รอบตัว ใช้ถ้อยคำง่ายๆ ในการปฏิสัมพันธ์การเข้าใจความแตกต่างระหว่างเสียงสระ พยัญชนะคำ วลี ประโยคและข้อความ ระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทย เห็นประโยชน์ของการรู้ ภาษาจีน เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)