ประถมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูประจำชั้น ครูจิราพร  วงศ์ไชย

นักเรียนชาย  9  คน  หญิง  11  คน  รวม 20  คน