ม12201-ภาษามลายูป.2/1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม12201-ภาษามลายูป.2/1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
60068

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ม 12201 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง

ฝึกการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง ในห้องเรียน สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา เกี่ยวกับ การพูดขอโทษ การพูดขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการช่วยเหลือ การพูดขอร้อง การสนทนาโต้ตอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน งาน อาชีพสถานที่ สิ่งของในบ้าน กิจกรรมต่าง ๆ ในบ้าน และที่ทำงาน การซื้อขาย อาหาร กิจกรรมที่ทำในอดีต ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจงง่าย ๆ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่าง ๆ บทสนทนา บทร้อยกรอง บทเพลง เกม นิทาน นำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เปรียบเทียบวัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ วันสำคัญต่าง ๆ ของไทยและของเจ้าของภาษา โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การนำเสนอข้อมูลโดยการพูด การสนทนาโต้ตอบ การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดีต่อภาษามลายู มีความความซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝ่เรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ต 1.1 ป.2/1 , ต 1.1 ป.2/2 , ต 1.1 ป.2/3 , ต 1.1 ป.2/4 , ต 1.2 ป.2/1 , ต 1.2 ป.2/2 , ต 1.2 ป.2/3 , ต 1.2 ป.2/4 , ต 1.3 ป.2/1 , ต 2.1 ป.2/1 , ต 2.1 ป.2/2 , ต 2.1 ป.2/3 , ต 2.2 ป.2/1 , ต 3.1 ป.2/1 , ต 4.1 ป.2/1 , ต 4.2 ป.2/1 รวม 4 มาตรฐาน 16 ตัวชี้วัด


฿248.00 -50.06%
฿419.00 -28.64%
฿150.00 -60.0%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)