ม13201-ภาษามลายูป.3/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว อลาวีย๊ะห์ มะสมัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 9 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม13201-ภาษามลายูป.3/5ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

Class ID
60079

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ม 13201 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง

ฝึกการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง ทั้งในและนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับ พูดแนะนำ ชี้แจง อธิบาย ทักทาย แนะนำตนเอง สนทนาโต้ตอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ การเดินทาง การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา ดนตรี คำแนะนำ คำชี้แจง อ่านออกเสียงข้อความ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่าง ๆ บทสนทนา บทเพลง เกม นำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เปรียบเทียบวัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ต่าง ๆ ของไทยและของเจ้าของภาษา โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การนำเสนอข้อมูลโดยการพูด การสนทนาโต้ตอบ การแสดงบทบาทสมมุติ กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสมกับวัย นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดีต่อภาษามลายู มีความความซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝ่เรียนรู้ และมีจิตสาธารณะ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ต 1.1 ป.3/1 , ต 1.1 ป.3/2 , ต 1.1 ป.3/3 , ต 1.1 ป.3/4 , ต 1.2 ป.3/1 , ต 1.2 ป.3/2 , ต 1.2 ป.3/3 , ต 1.2 ป.3/4 , ต 1.2 ป.3/5 , ต 1.3 ป.3/1 , ต 1.3 ป.3/2 , ต 2.1 ป.3/1 , ต 2.1 ป.3/2 , ต 2.1 ป.3/3 , ต 2.2 ป.3/1 , ต 3.1 ป.3/1 , ต 4.1 ป.3/1 , ต 4.2 ป.3/1 รวม 4 มาตรฐาน 18 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)