ม.4/3

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทั้งหมดจบจากที่อื่นมีผลการเรียนค่อนข้างดี