ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 5/1 ปีการศึกษา 2564


ผู้สอน
นาง ฮานะ คงเหล่า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 5/1 ปีการศึกษา 2564

Class ID
60103

หมายเลขประจำวิชา
ม 15201

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ม 15201 ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง

ฝึกการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง ในห้องเรียน สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา เกี่ยวกับ การพูดขอโทษ การพูดขอความช่วยเหลือ การตอบรับและปฏิเสธการช่วยเหลือ การพูดขอร้อง การสนทนาโต้ตอบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน งาน อาชีพสถานที่ สิ่งของในบ้าน กิจกรรมต่าง ๆ ในบ้าน และที่ทำงาน การซื้อขาย อาหาร กิจกรรมที่ทำในอดีต ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ คำชี้แจงง่าย ๆ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่าง ๆ บทสนทนา บทร้อยกรอง บทเพลง เกม นิทาน นำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เปรียบเทียบวัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ วันสำคัญต่าง ๆ ของไทยและของเจ้าของภาษา
โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การนำเสนอข้อมูลโดยการพูด การสนทนาโต้ตอบ การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีเจตคติที่ดีต่อภาษามลายู มีความความซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ผลการเรียนรู้ 1. ใช้ภาษาในการบรรยายกิจกรรมที่กำลังกระทำ และพูดขอร้องอย่างสุภาพได้ 2. สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการซื้อขายได้ 3. ใช้ภาษาในการบรรยายเหตุการณ์ในอดีตได้ถูกต้องตามโครงสร้างง่าย ๆ ได้ 4. ใช้ภาษาพูดถามตอบเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของได้ถูกต้อง 5. แลกเปลี่ยนข้อมูล และเปรียบเทียบวัฒนธรรมเกี่ยวกับ ฤดูกาล วันหยุด เทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ ของเจ้าของภาษากับของไทยได้

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)