ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้