ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3 ม.5/12 ภาคเรียนที่1/2564


ผู้สอน
นาง กาญจนาภา สังสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3 ม.5/12 ภาคเรียนที่1/2564

Class ID
60198

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รายวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน3 รหัสวิชา อ32202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต ครูผู้สอน นางกาญจนาภา สังสุวรรณ

อ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่าน อ่านสารคดีเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ อาหาร วัฒนธรรมและประเพณี บุคคลสำคัญ  โดยใช้ทักษะ กลยุทธ์การอ่าน ดังนี้ คือ  การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การจับใจความสำคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะห์ความ ตีความ เชื่อมโยงความรู้เดิมจากข้อเขียน ความสัมพันธ์เชิงลำดับ ใช้กระบวนการเขียนในการเขียนบรรยายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน พูดให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้า บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูด ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)