ศ14101-วิชาศิลปะป.4/3 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง อุมาภรณ์ สุนยานัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศ14101-วิชาศิลปะป.4/3 ครู-นักเรียน

Class ID
60206

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา
   สังเกต รับรู้ สิ่งที่อยู่รอบ ๆและถ่ายทอดสิ่งที่รับรู้เป็นงานทัศนศิลป์ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน อย่างถูกต้อง เลือกใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกและจินตนาการในการสร้างงานทัศนศิลป์ อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์ เปรียบเทียบรูปร่าง รูปทรง จำแนกเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่างของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและจากวัฒนธรรมต่างๆ ปฏิบัติงานทัศนศิลป์ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน เปรียบเทียบความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น วาดภาพระบายสี 
  รู้โครงสร้างของบทเพลงบอกประโยคเพลงอย่างง่าย จำแนกประเภทของเครื่องดนตรี ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ของทำนอง รูปแบบจังหวะ ความเร็วของจังหวะเพลง อ่านและเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสม การใช้ ดูแล และเก็บรักษา เครื่องดนตรี บอกแหล่งที่มาและความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตกับผลงานดนตรี ระบุวิธีอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรี สนใจและเห็นคุณค่าดนตรีท้องถิ่น ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
  ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์หรือชุดการแสดงอย่างง่ายๆ ระบุทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์และการละคร สื่อความหมายและอารมณ์ เปรียบเทียบการแสดงนาฏศิลป์กับการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมอื่นเล่าจุดสำคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละครในการแสดง ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ทางการละครในการถ่ายทอดเรื่องราว แสดงการเคลื่อนไหวในจังหวะต่าง ๆ แสดงรำวงมาตรฐาน ระบำ   สามารถปฏิบัติการเคลื่อนไหวท่าทาง ลีลา ความงดงาม อย่างอิสระเพื่อ สื่อความคิด จินตนาการสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์
  อธิบายถึงความสำคัญ พัฒนาการ วิธีดูแลกล้ามเนื้อ กระดูกกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายเจริญเติบโตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ลักษณะความเป็นเพื่อนและสมาชิกของ

ครอบครัว ปฎิเสธการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นอันตรายในเรื่องเพศ ใช้ทักษะควบคุมตัวเองในการเคลื่อนไหว ฝึกกายบริหารประกอบจังหวะเล่นเกมส์แบบผลัดหรือกีฬาพื้นบานที่ตนเองชอบ ปฎิบัติตามกฎ กติกาในการเล่นให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลบนฉลากอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคเพื่อสุขภาพ ปรับปรุง ตรวจสอบ สมรรถภาพของร่างกาย ใช้ยาได้ถูกวิธีตามชนิดของยาเข้าใจวิธีปฐมพยาบาลเบื้องตนจากสาเหตุที่เกิด แยกแยะผลเสียของการดื่มสุราและสูบบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพ โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ใช้แนวคิดและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลของงานทัศนศิลป์การออก แบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดงเชื่อมโยงงานศิลปะของศิลปินในระดับชาติ ส่งเสริมการทำงานโดยใช้หลักการทางศิลปวัฒนธรรม มีจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และสุขศึกษาพละศึกษา วางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม เป็นผู้นำและปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง รับรู้และชื่นชมความงามของศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ รู้เท่าทันสื่อต่างๆ มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถวางแผน ป้องกันโรคภัยต่างๆและปฏิบัติตนให้มีสุขภาวะในการทำงาน โดยใช้ความรู้สุขภาพอนามัยไปปฏิบัติต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)