เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. นักเรียนต้องสร้าประโยคง่ายๆได้อย่างน้อย  5  ประโยค

2. นักเรียนเขียนแนะนำตนเองได้