ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2

คำอธิบายชั้นเรียน

1. นักเรียนต้องสร้าประโยคง่ายๆได้อย่างน้อย  5  ประโยค

2. นักเรียนเขียนแนะนำตนเองได้