ศ16101-วิชาศิลปะป.6/4 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง อุมาภรณ์ สุนยานัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 8 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศ16101-วิชาศิลปะป.6/4 ครู-นักเรียน

Class ID
60215

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

ศึกษาหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุล สีคู่ตรงข้าม รูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงา น้ำหนักและงานสร้างสรรค์อื่นๆ รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ ความศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยคและอารมณ์ของบทเพลงที่ขับร้อง จำแนกประเภทและบทบาทหน้าที่ บรรเลงเครื่องดนตรี ด้นสดที่มีจังหวะ ทำนองง่ายๆ อ่าน เขียนตัวโน้ตไทยและสากลตามทำนองเพลง รู้และเข้าใจเรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น รู้คุณค่าดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ และการแสดงละครง่ายๆ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ และสามารถออกแบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวัน บรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณี การรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได้ตามลำดับทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง จำแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกาย เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่างละ 1 ชนิด ใช้ทักษะกลไก ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม แล้วนำความรู้และหลักการที่ได้ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหา ความรู้เรื่องอื่น ๆ อธิบายประโยชน์และหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ เล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผน เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถประเมินทักษะการเล่นของตนเป็นประจำ ปฏิบัติตามกฎ กติกา ตามชนิดกีฬาที่เล่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น เล่นเกมและกีฬา ด้วยความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย วิเคราะห์ผลกระทบและปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ใช้แนวคิดและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลของงานทัศนศิลป์การออก แบบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดงเชื่อมโยงงานศิลปะของศิลปินในระดับชาติ ส่งเสริมการทำงานโดยใช้หลักการทางศิลปวัฒนธรรม มีจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และสุขศึกษาพละศึกษา วางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม เป็นผู้นำและปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวมพลัง รับรู้และชื่นชมความงามของศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ รู้เท่าทันสื่อต่างๆ มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถวางแผน ป้องกันโรคภัยต่างๆและปฏิบัติตนให้มีสุขภาวะในการทำงาน โดยใช้ความรู้สุขภาพอนามัยไปปฏิบัติต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)