ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1