ทัศนศึกษานอกโรงเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕