ห้อง 4/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์