ห้อง 4/6

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์