ห้อง 4/7

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์