homeห้อง 4/8
person
ห้อง 4/8

ผู้สอน
นาง กนกอร ทิพยโสต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้อง 4/8

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6038

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)