ห้อง 4/8

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์