ม.6/2


ผู้สอน
Uraiwan Sritiwong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6/2

Class ID
60386

หมายเลขประจำวิชา
อ33101

สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิขา อ33101
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 11 จำนวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต ………………………………………………………………………………………………………………………………………… คำศัพท์ วลี ประโยค สำนวน คำชี้แจง คำแนะนำ คำอธิบาย คำบรรยาย คำขอร้อง ข้อความ บทสนทนาภาษาอังกฤษ บทความ สารคดี และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ระบบนิเวศวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา ของใช้และกิจกรรมในบ้าน และประสบการณ์ และการศึกษา กระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิดระดับสูง ในการสนทนาโต้ตอบ นำเสนอทางเลือก ขอร้อง ชี้แจง อธิบาย บรรยาย ให้คำแนะนำ แสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ขอและให้ข้อมูล ระบุหัวข้อสำคัญ ให้เหตุผล ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ โดยเลือกใช้ภาษา รูปแบบภาษา รูปแบบการเขียน น้ำเสียง และกิริยาท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสม กับระดับของบุคคล เวลา โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค้นคว้า สืบค้นข้อมูล บันทึก รวบรวม สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองในห้องเรียน ในสถานศึกษา ในชุมชน ในสังคมออนไลน์ และในท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับระดับชั้นที่เรียน
ตระหนักและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ มี เจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ อย่างเหมาะสม มีเหตุมีผล ยอมรับการฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงานทั้งโดยตนเองและร่วมกับหมู่คณะได้อย่างสร้างสรรค์และมีวิถีพอเพียง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)