ม.4/6

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง