ม.4/7

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบ