ป.๖

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนทันสมยน่าอยู่ ครูมีความรู้ความสามารถ ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานชาติ เป็นคนดี มีความสุข