เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ป.๖

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โรงเรียนทันสมยน่าอยู่ ครูมีความรู้ความสามารถ ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานชาติ เป็นคนดี มีความสุข