1/2564 : คอมพิวเตอร์ ม.4


ผู้สอน
นาย สิทธิกร บุญเกิด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/2564 : คอมพิวเตอร์ ม.4

Class ID
60574

Class Code
ว31203

สถานศึกษา
โรงเรียนปากกรานพิทยา
คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการวิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งทีสำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ ปฏิบัติการทำสร้างและกำหนดขนาดของชิ้นงานใช้เครื่องมือปรับแต่งรูปภาพใช้งานเครื่องมือสร้างตัวอักษรและสร้างกล่องข้อความ สร้างภาพพื้นหลังการสร้างลักษณะพิเศษให้ข้อความ การตกแต่งรูปภาพ การบันทึกชิ้นงานเป็นนามสกุลต่าง ๆการออกแบบและสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และนำเสนอผลงานกราฟิก โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ความตระหนักและเห็นคุณค่ามีทักษะในการสร้างชิ้นงานและการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างผลงานในการดำรงชีวิตใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าถูกวิธี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)