ค33205-คณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาย สรวิชญ์ มณีใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค33205-คณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 ครู-นักเรียน

Class ID
60680

หมายเลขประจำวิชา
ค 33205

สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
รหัสวิชา ค33205
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต

  ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง 
คณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื่องโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในสาระต่อไปนี้                                                                                

ความหมายของสถิตศาสตร์และข้อมูล ข้อมูล
การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ตำแหน่งที่ของข้อมูล
ค่ากลาง(ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ค่าการกระจาย(พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน)และการแปลความหมาย
ของค่าสถิติ
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ

  การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง   
 สร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ     
 มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

  การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

ตัวชี้วัด
ค 3.1 ม.6/1
ค 3.2 ข้อ 1
รวม 2 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)