3094201 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1-2564


ผู้สอน
อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
3094201 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1-2564

Class ID
60743

หมายเลขประจำวิชา
3094201

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำอธิบายวิชา

3(3-0-9)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)