เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นักเรียนป.๖

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 นักเรียนป.๖ เรียนแบบครูไม่ครบชั้น  ต้องใช้การสอนทางไกลผ่านดาวเที่ยม