นักเรียนป.๖

คำอธิบายชั้นเรียน

 นักเรียนป.๖ เรียนแบบครูไม่ครบชั้น  ต้องใช้การสอนทางไกลผ่านดาวเที่ยม