ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2( Occustion and TachnoIogy) วิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพม. 5/15 ปีกศ.2564


ผู้สอน
นาง ปรารถนา ศรีชนะกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2( Occustion and TachnoIogy) วิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพม. 5/15 ปีกศ.2564

Class ID
60868

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน วางแผนทำงานบ้าน ดูแลรักษา จัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน เลือกใช้ ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ซ่อมแซม ตกแต่ง ดัดแปลงเสื้อผ้า รู้จักเสือกซื้ออาหาร ประกอบอาหาร แปรรูป และถนอมอาหาร โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัย ปฏิบัติการผลิตชิ้นงาน ในรูปแบบของโครงงาน และเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด
มุ่งมั่นในการทำงาน มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย สะอาด มีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

มาตรฐาน ง1.1 ม.5/1 อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต ม.5/2 สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน ม.5/3 มีทักษะการจัดการในการทำงาน ม.5/4 มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน ม.5/5 มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต ม.5/6 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน ม.5/7 ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)