30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2-2-3) สกร.1/1-2


ผู้สอน
Paripurati Srirungsurng
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (2-2-3) สกร.1/1-2

Class ID
60898

Class Code
30000-1201

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสารในชีวิตประจำวัน การสอบถามและให้ข้อมูลบุคคล สถานที่ เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)