ห้องเรียนศิลปะ ครูเติมพงษ์ โคตรชมภู

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนศิลปะทั่วไป  วาดภาพ   ภาพพิมพ์  งานปั้น  งานออกแบบศิลปะ