homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
person
นาง สุภาภรณ์ พรอภิญญากุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6096

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาด้านจุดเน้นทักษะชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)