ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาด้านจุดเน้นทักษะชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี