home30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภาคพิเศษ (90 ชั่วโมง)
person
30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภาคพิเศษ (90 ชั่วโมง)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภาคพิเศษ (90 ชั่วโมง)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6103

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

           ให้บัณฑิตมีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  มีระเบียบวินัย  ตรงเวลา  และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร  ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้าสถานประกอบการได้  มีความกล้าในการแสดงออก  และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้  โดยการศึกษาดูงาน  การทดลองปฏิบัติงานจริง  เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผสานกับการเรียนรู้ในห้องเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)