home30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภาคพิเศษ (90 ชั่วโมง)
personperson_add
30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภาคพิเศษ (90 ชั่วโมง)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
30708501 การเตรียมฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภาคพิเศษ (90 ชั่วโมง)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6103

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

           ให้บัณฑิตมีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  มีระเบียบวินัย  ตรงเวลา  และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร  ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้าสถานประกอบการได้  มีความกล้าในการแสดงออก  และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้  โดยการศึกษาดูงาน  การทดลองปฏิบัติงานจริง  เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผสานกับการเรียนรู้ในห้องเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)