การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ


ผู้สอน
นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ

Class ID
6106

สถานศึกษา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)