การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่