เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Technical English

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ เช่น (1) Technical Terms and Expressions, (2) Topic, Main Idea and Supporting Details, (3) Definition and Classification, (4) Comparison, and (5) Instruction, Notice and Label, (6) Process and Abstract