เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน Management of natural Resources, Environment and Energy

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ID 4021 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

              Management of natural Resources, Environment and Energy


ศึกษาความหมาย ประเภท ประโยชน์และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ศึกษาสถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล่อมและพลังงานที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน