การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน Management of natural Resources, Environment and Energy

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ID 4021 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

              Management of natural Resources, Environment and Energy


ศึกษาความหมาย ประเภท ประโยชน์และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ศึกษาสถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล่อมและพลังงานที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน