วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life on Sufficiency Economy) สำหรับนักศึกษา section05 (วันอังคาร)

คำอธิบายชั้นเรียน

 สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้