ตัวแบบและการประยุกต์ในวิทยาการจัดการ (Models and Application in Management Science) ภาคเรียนที่ 1/2564 กลุ่ม 2


ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ตัวแบบและการประยุกต์ในวิทยาการจัดการ (Models and Application in Management Science) ภาคเรียนที่ 1/2564 กลุ่ม 2

Class ID
61143

Class Code
1201301

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์เทคนิคของการวิจัยดำเนินงานในการตัดสินปัญหาหรือเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เครื่องมือในการวิเคราะห์ ตัวแบบทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยตัดสินปัญหาในเชิงธุรกิจ Introduction of operational research techniques and their applications to help evaluating and solving business problems, e.g. quantitative methods, analytical tools, computer and information technology models in business problem evaluation


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)