855-392 การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการและการพูดในที่สาธารณะ 64


ผู้สอน
พรสถิตย์ สุขชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
855-392 การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการและการพูดในที่สาธารณะ 64

Class ID
61149

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

การเรียนและฝึกฝนพัฒนาทักษะและเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการและการพูดในที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ; การเตรียมความพร้อมของผู้พูด; การเตรียมสื่อการนำเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้ฟัง

Essential skills and techniques for effective academic presentation and public speaking; speaker’s preparation; general considerations for preparing presentation materials corresponding to various situations and audiences


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)