441-201 Human Resource Management ภาคการศึกษา 1/2564


ผู้สอน
ภัทรอร เวสารัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 8 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-201 Human Resource Management ภาคการศึกษา 1/2564

Class ID
61150

รหัสวิชาของสถานศึกษา
441-201

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

แนวคิดเบื้องต้นในการจัดการกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การจัดสายงาน การประเมินผลงาน การพัฒนาและฝึกอบรม ค่าตอบแทน ค่าจ้างและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และการบริหารองค์กรภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)