441-201 Human Resource Management ภาคการศึกษา 1/2564


ผู้สอน
ภัทรอร เวสารัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 17 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-201 Human Resource Management ภาคการศึกษา 1/2564

รหัสวิชา
61150

รหัสวิชาของสถานศึกษา
441-201

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

แนวคิดเบื้องต้นในการจัดการกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การจัดสายงาน การประเมินผลงาน การพัฒนาและฝึกอบรม ค่าตอบแทน ค่าจ้างและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และการบริหารองค์กรภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow