วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life on Sufficiency Economy) สำหรับนักศึกษา section06 (วันศุกร์เช้า)

คำอธิบายชั้นเรียน

ตอนเช้า