เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง) ภาคพิเศษ / ภาคปกติ (500 ชั่วโมง)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง)