30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง) ภาคพิเศษ / ภาคปกติ (500 ชั่วโมง)

คำอธิบายชั้นเรียน

30708502 ฝึกประสบการภาคสนาม (400 ชั่วโมง)