homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 การประยุกต์ใช้โปรแกรม
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 การประยุกต์ใช้โปรแกรม

ผู้สอน
Mrs Suveera Sudadate
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 การประยุกต์ใช้โปรแกรม

หมายเลขของวิชา (Class ID)
6133

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 4      รหัสวิชา ง 22242

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2555     

โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ 

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประยุกต์                                        จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)