เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 การประยุกต์ใช้โปรแกรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 4      รหัสวิชา ง 22242

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2555     

โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ 

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประยุกต์                                        จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์