หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 ปวช1/2


ผู้สอน
นาย บุญเสริม ทรัพย์แสนดี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 ปวช1/2

รหัสวิชา
6135

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม ความหมายของสินค้า บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น บัญชีแยกประเภท ทำงบทดลอง กระดาษทำการ 8 ช่อง ปรับปรุงบัญชี  ปิดบัญชี และรายงานการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)