เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 ปวช1/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม ความหมายของสินค้า บันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น บัญชีแยกประเภท ทำงบทดลอง กระดาษทำการ 8 ช่อง ปรับปรุงบัญชี  ปิดบัญชี และรายงานการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียว