การจัดการพลังงงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

5516304  การจัดการพลังงาน  (Energy Management)  (3-0)

ศึกษาสถานการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงานในการผลิตและบริโภค  แหล่งและชนิดของพลังงาน  พลังงานทดแทน  ปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการความต้องการพลังงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงสาธารณะในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การวิจัยด้านพลังงานที่จะนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาพลังงาน