เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม