กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของคุณครูประมวล  ใคร่นุ่นกา  นักเรียนจะต้องศึกษาขั้นตอนการเรียนให้เข้าใจตามลำดับขั้นตอนที่ครูกำหนดไว้ก่อนเรียน ให้เข้าใจก่อน  ครูจะอัพเดตเนื้อหาใหม่ ๆ เพิ่มทุกระยะ